Logistika a řízení dopravních procesů

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Studijní plány - společná část (pdf) Studijní plány - LOG prezenční forma (pdf) Studijní plány - LOG kombinovaná forma (pdf)

Cílem specializace Logistika a řízení dopravních procesů je dále poskytovat studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři specializace, logistikou – technologií dopravy – teorií dopravy. Logistika představuje teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Absolvent specializace je schopen analyzovat logistické problémy a samostatně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. Absolvent je připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Má teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které může využít v konkrétní praxi. Absolvent nalezne uplatnění ve středním managementu v logistických, a telekomunikačních firmách, v zasilatelství, dopravě a ve státní sféře. Ve spolupráci s firmami z praxe včetně zástupců státní správy a samosprávy jako potenciálních zaměstnavatelů byly stanoveny konkrétní vědomosti a dovednosti absolventů v těchto oblastech.

  • Modelování přepravních vztahů, optimalizace dopravní obsluhy
  • Řízení a plánování přepravních systémů a logistických procesů
  • Principy fungování kombinované a intermodální dopravy, systémy přepravy kusových zásilek
  • Znalosti technologie dopravy a skladování
  • Ekonomika podniků v přepravě a spedici včetně cost managementu
  • Problematika zpoplatnění silniční infrastruktury a její dopady na hospodaření podniku
  • Kalkulace nákladů a cen v dopravě a spediční činnosti
  • Problematika dodavatelsko-odběratelských vztahů v dopravě včetně komunikace se zákazníky
  • Řízení vztahu se zákazníky se zaměřením na kvalitu přepravních a spedičních služeb
  • Legislativní podmínky podnikání v přepravě a spedici – vnitrostátní i mezinárodní.
Naposledy upraveno 3. ledna 2023