Logistika a řízení dopravních procesů

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

magisterské navazující studium, kombinovaná forma studia

Studijní plány LA (pdf)

Forma studia

Kombinovaná forma studia (dříve nazývaná dálkové studium) je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijních požadavků je tak přeneseno na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která podle předem stanoveného harmonogramu probíhá vždy v pondělí. Samostudium si student organizuje sám podle svých časových možností a potřeb, k dispozici má studijní materiály doporučené vyučujícími jednotlivých předmětů a případně i další podklady (prezentace, dokumenty, záznamy přednášek, testy apod.) prostřednictvím univerzitního systému Moodle.

Náplň studia

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logistika a řízení dopravních procesů je poskytnout studentům relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití v oblasti logistiky a dopravních systémů. Výuka ve studijním programu předpokládá prohloubení základních znalostí, odborností a prohloubení specializace v oblasti logistiky za předpokladu zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních i nedopravních procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního i spojitého charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena na inženýrské aplikace a osvojení oborových teorií z oblasti železniční a silniční dopravy, které ovlivňují dopravní, přepravní a dopravně-plánovací procesy a jejich řízení. V rámci těchto tří pilířů jsou integrovány nezbytné ekonomické a IS/IT znalosti a dovednosti s ohledem na novou legislativu EU.

Absolvent je schopen samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech napříč všemi druhy dopravy a logistickými systémy. Absolvent dokáže tvořivě řešit komplexní technicko-ekonomické problémy, koordinovat a řídit technologické procesy v rámci jednotlivých druhů dopravy. Má odborné technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky a má potřebné široké teoretické znalosti doplněné širokým spektrem dovedností. Disponují základními znalostními předpoklady pro úspěšné a efektivní zadávání IS zakázek. Absolvent díky získaným znalostem a dovednostem s využitím SW nástrojů dokáže analyzovat a modelovat přepravní vztahy a přepravní proudy. Dále také plánovat nabídky a tvořit provozní koncepce ve veřejné hromadné dopravě a provádět mikrosimulace železničního provozu v současné i výhledové infrastruktuře. V kombinaci s manažerskými a ekonomickými dovednostmi umožní uplatnění absolventa na takových pozicích, ve kterých může navrhovat řešení různých dopravních problémů, tedy ve vyšších manažerských funkcích dopravních a logistických podniků nebo v řídících funkcích na nejrůznějších pozicích státní správy. Absolvent dále nalezne uplatnění na specializovaných odborných pozicích a jako odborný konzultant poradenských firem, technolog projekčních firem, koordinátor IDS či odborník v akademické sféře a ve výzkumných a vývojových institucích.

Naposledy upraveno 3. ledna 2023