Dopravní systémy a technika

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

bakalářský obor, pouze prezenční forma studia

Studijní plány - společná část (pdf) Studijní plány - DOS (pdf)

Studijní obor Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Obor DOS stojí na třech základních pilířích, jimž jsou navrhování a parametry dopravní infrastruktury, provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře, řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území, přičemž studenti jsou vedeni k uvědomění si vzájemné provázanosti dílčích problémů a souvislostí.

Skladba předmětů zaručuje získání komplexních znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé odborné předměty na sebe logicky navazují, důraz je kladen na syntézu a tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních projektech zhodnotí při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozních, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je osvojení si počítačových dovedností se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. Není opomenuta ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.

Absolvent získá během studia komplexní znalosti z plánování, provozu a konstrukce dopravních cest. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní) výrazně zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto smluvních podnicích.

Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oboru, zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolventi naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, SŽDC, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících dopravu. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě.

Naposledy upraveno 3. ledna 2023